ממשק הגדרות

ממשק הגדרות מרכזיית 1COM מאפשר לבצע הגדרות מורכבות מאובייקטים ושכבות. אובייקט יכול להיות שלוחה, מעגל המתנה, תפריט קולי, תנאי, יעד מותאם וכל פונקציה שהמערכת מציעה. את האובייקטים ניתן להניח בשכבות וסדר הנחת האובייקטים קובע את הסדר של זרימת השיחה.